Privacy beleid, algemene voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

franclan.com vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik leg je uit welke gegevens ik van je verzamel. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met fr.m.manca@gmail.com

Artikel 1 Wie ben ik.

franclan.com is een éénmanszaakje gevestigd aan de Dokter H.de Vriesplein 55, 4241 BW te Arkel, Zuid-Holland en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 82339023.  franclan.com is per e-mail te bereiken via fr.m.manca@gmail.com en telefonisch via +31 657347752.

Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld als F.Manca op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik.

Allereerst je naam en email adres om contact met je op te nemen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, e-mailadres en woonadres, klantnummer (eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, btw nummer).

Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Ik dien deze gegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Beveiliging franclan.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Jouw privacy rechten Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytisch diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. 

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1.Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4.Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

5. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar fr.m.mmanca@gmail.com Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

6. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

7. Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, e-mailadres, website en inhoud van je bericht. Deze gegevens zijn allemaal optioneel weg te laten. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik het bericht verwijder.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen franclan en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijke afwijking.

 Wijziging of annulering opdracht.

Als een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt franclan de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.

Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is franclan niet verplicht diensten die nog niet gereed zijn te leveren. franclan heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

In het geval van overmacht (zoals ziekte) bij franclan, meldt zij dit direct. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van franclan op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.

franclan heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien: • de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt; • bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever; • bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

De betalingstermijn van iedere factuur is binnen veertien dagen. franclan factureert opdrachten die binnen één maand worden afgerond na beëindiging van de werkzaamheden.

Betaalt de opdrachtgever later dan twee maanden na factuurdatum, dan brengt franclan de wettelijke rente in rekening. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

Aansprakelijkheid.

franclan is niet aansprakelijk voor fouten van derden.

franclan aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is franclan uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt franclan het geleverde product kosteloos.

franclan is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Klachten en Geschillen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij franclan zijn ingediend.

Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van franclan beslissend. Op elke overeenkomst tussen franclan en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van franclan .

Geheimhouding.

Zowel franclan als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Shopping Cart
Scroll to Top